Çəmə həx (?) iyən tars!

Vəyonədə ən ve votə sağlığ ım bedə ki, “neyləyim, nə təhər eləyim deməsin”, ın sağlığı məsyədə hejo əvotim ki, “zə ım çı axmaxa sağlığe?”, peşo zəmonə qarde, ın sağlığ ıştənış bəmı nüşoş doy. In sağlığ məvotbən ve zümandə sıxanebən, çəmə xəbəmon ni. Dılme kırt bıkəm.

Davardə nümron qıləyneədə çı Hilal Məmmədovi qıləy nıvıştəy handme, çə nıvıştəy nom “Çəmə həx iyən tars”be. Iştən bəştə votme ki, “əqəm odəm ıştə həxi zınedəbu, bəpe ki, çəy tarsış nıbu, tars bə odəmiku bedə ki, əv ıştə həxi zınedəni”, məvotbən jəqi ni. Isət şıməniən dəbərosnem. Çımı qıləy düst heste, ıştən bəştə sə çaro kardedə, yo-vəy, bomi-bəy ko kardedə, ji çiyən beədə votedə ki, “az ıştən ıştə sə nığo doydəm, hukmətiku çaşəsobnəm ni, bə qornə ıştə tolışəti təbliğati de dılisoxti bardedəm”. Əv har kənə jıqo votyədə, çımı bəy pəxelətim əvoy, bə handəkəson yod bome, çımı kədə de ailəm qədə nifağım heste, çımı həmro, çımı hırdəniyon bəmı votedən ki, ın qəzeti rədkə çəmə kəyku, azən hejo bə kə odəmon votedəm ki, demı koyın nıbu, çımınən deşmə koyım ni. Çımı düsti kədə ə problem ni, çəy jenən, çəy əğlonən çəy sıxani vədə sıxan nibəvoten, əvən bəçımı ğeyz, az çəvon kədə beədə əvoti: “jenəle, hələm çəmə qəzeti biyə, bahandom.” Isət vote zındəni, çəy xudşon sə, çoknə bə? Isət bəvotem, şımənən bəməseşon.

 

Məvotbən çımı düsti qədə hovə çı Boku rayonon qıləyədə çı İcra Hakimiyyəti qədə koəkəye, icra başçı çımı düsti hovəş heleş kardəşe bəştə kabinet, çı tono, çə tono qəpış jə, i berdəmədə oqərdə votəşe ki, “xanım, ıştı bıyə məvotbən “separatçiye”, tınən çı hukməti koədəş, ım çoknə bedə? YAP-i nüni hardedəş, qavaran bə bıyə çəy separata əməlonədə koməkən kardedəş, çı bıznəmon?” Hovə dod jəydə ki, çımı çı ko xəbəm ni, bəki votedəş? In hovə tadibəsə omedə bəştə bıyə, yəni çımı düsti kə, siconi bəmedə, bə bıyə lovə-mınnət kardedə ki, “tolışo bəmə çı xəy? Əməni bə qudoz mədə, bıdə tikəy bə nav bışəmon, ıştı nuperəsonən yol bedən, başçı sıxanış doşe ki, əvoniən vırəbəvırə bəka, bəvonən ko bədon, ıştə tərsiəti dəvom bıkəş, mıni de qıləy vonə bebəkan”.

Çımı düstən tərse ha, votedə ki, “tıni çı ko bebakan, ıştı şüə tıni nığo bədo, bəçımı hırdənionən çə dəyyüsi hiç koməkətiş lozim ni, bəy bıvotiş ki, az çı qəzeto dast penibəqətem.” Hovə damandə bəme, çəy çaşo ənnə ov emedə, xolçəən tar bedə, bəme-bəmeyən votedə: “ıştı ın tərsiəti çımı sədə bəçəke, mıni bədoş qəte, peşe asudə bəbeş, çəyku jəqo ə qəzeti səlomətən bahand, səlomətən mahand.” Çımı düst xəbə səydə ki, “çı qəte? In çı sıxane?”, hovə bəy votedə ki, “bəs çi zınedəş? Xəbə ni ki, əmə de rışvə jiydəmon? De 120 mənoti jiye bəbe? Bəs ha manq bəşmə çənnə koməkəti kardedəm, çıkono omedə? Ğəsto bəmı 3-4 mənot bədon, mıni bənə rışvəsəkəsi ebəqəten bə dılə, tınən fəxr bəkaş ki, hovəm dome bə zindon eqəte”. Kədə xəyli sıxan bedə, düst əvoni bəmış nıvotşe, iqlə ımış votşe ki, “bilə, az həni çı koku bə kənom, jıqo bıznən ki, az mardəm, az NİM!”

Ha xosə bahandon, çə odəmi HƏXe qəzet hande, ısət boy TARS haştedəni ki, əv ıştə HƏXi bə vırə bırosno, bəçəmə çaşi anqıştə bardənin ki, əmə kü bıbəmon, əməni jıqo-jıqo kü kardedən, de TARSİ! Əmə ıştəku tarsedənimon, əmə ıştə nezonku tarsedəmon, əmə ıştə ətrofiku tarsedəmon, jıqo-jıqo kam bedəmon, mü bedəmon, ni bedəmon, orəxedəmon! Isət bə Hilal Məmmədovi qıləy pars bıdəm: “Kıve çəmə HƏX?”

Az jıqo dərəsedəm ki, çəmə HƏX ni, çəmə HƏXİ vırtı-vıloşon ka. Qavaran çəmə həx HƏŞİye, əncəx çəy navi ava qətəşe, çı Əkbər Paşa sıxan nıbu:

…nənə dədə rişiş qətə,

Ava omə həşiş qətə.

Ay bolion, ısət çənnə çəmə riş çəmə dastədə ne, çəmə jenon, çəmə nezə odəmon dastədə bəbe, əmə hejo jıqoən bəşemon, peş bəmə çiç bəbe, əy iqlə Xıdo zınedə, ə Xıdo ki, çəy qıləy nomən HƏXe….

Atabala Babayev

Boku

“Tolışon Sədo” N: 34(46) 14 noyabr 2012

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma