Çı tolışi syodim

Çı d-r Hilal Məmmədovi məhkəmə dəvom kardedə, çəmə dasto hiççi omedəni, əncəx əy zıne kardedəmon ki, 30-40 xonəxo qırdə bedəmon bə məhkəmə so, jurnaliston dəvət kardedəmon, ıştə etirozi nuşo doydəmon. Ve sağ bıbun çəmə ğıyətmandə cıvonon, ın koədə əməni cali oqatedənin. Əncəx tolışədə bənə elmani şərəfsizə odəmonən hestin, qılə-qılə bıbunən, hestin….

 

Çı elmani “qisos”…

Məhkəmədə elman quliyev nomədə qıləy zotən ifodə doşe, ın elman çiç bıvoto çoke? Az çı Hilaliku qisos səydəm! Boçi, bala, Hilal bətı çiçiş kardəşe? Məvotbən ın tolışə milləti çənnə dardış heste, həmmə qıno Hilalikuye. Əmə kədə tolışi qəp jəydənimon – Hilal qımokoye. Əmə bəştə tolış vote, ıştə tolışəti nığo doy zınedənimon – Hilal qınokoye. Əməni bə zindonon pur kardedən – Hilal qınokoye. Az jıqo sərəsedəm ki, maştə ğərəyz tolışi tırkon, ləzgion, avaron bəşten bəvoten ki, “çəmə problemonən bə Hilali anqılin”, bəvədə bəpe bə d-r Hilal Məmmədovi “dessə umru oxo” bahandon. Əlğərəz, ın elman quliyev 2007-nə sorədə ıştən ıştənış dənoşe bə sələfu, mande bə USTOD Nəvuzəli məllimi dim, jıqo zınəşe bəy medal bədon ki, “tı yolə xəto və qəte”, əncəx bəyən 6 sor “dəkkuəşone”, şe. Turmədəən çand kərə bə prezidenti ovardemon kardəşe ki, “çımı qıno ni, bəmı çoknə votəşone, jəqoyən kardəme, deçımı dasti tolışi yolə alimi kıştone? Kıştone! Tolışon torsınine? Torsınine! Çəvon veyni ıştə tolışətikuş dast peqətşe? Peqətşe! Bəs bəmı sıxan doəşonbe ki, botıro fılon-fılonə koon bəkamon, çiç be? Mıni hiççi nıbu çığın vadən….” In dəmərəs bə sə dəşedəni ki, çı hukməti dust bedəni, çı hukməti marağ bedə, bə zəmonədə tı boəvonro qıləy “çəvədəbiş”, tıkuşon istifodə kardışone, şodoşone bə sələfu, (turmədəən çı elmani vırə sələfu tono bə, 6 sor hejo buəvıləş doəşe) ısət eberdəmədə tı bəçəvon yod dəşəş, ijənən tıku istifodə kardedən, (məsəmbe ki, “çəyku” i kərə istifodə kardedən, əncəx ıştı “material” ğoym beşə, tıku hələm ve istifodə bəkan, hələm çand tolışi kiyə deştı dasti obəkışten, Xıdo bəne) tı bə sə dəşedəniş ki, ıştı doə ın saxta ittihomon subut nıbun, İnşallah ni bəbenən, bətı ijənən 3 soriku dessə 7 sor doy bənen? Ay bədbəxt, məvotbən bo turmə sələfu pəvuşki qətə, çiçe? Əlğərəz, ın elman çı Hilaliku qisos səydə, (bı həxədə çı d-r Hilal Məmmədovi məhkəməku nıvıştə nomədə diyəkə https://rafiqcelilovblog.wordpress.com/2016/09/27/elman-quliyevin-sahid-ifad%C9%99si/ ) 6 sor çimi bə nav məhkəmədə votəşe ki, “az hiç vaxt de Hilali vindemonım kardəm ni”, ısət votedə ki, “az, Əli Nasir, Ataxan Əbilov iyən Hilal 6 saat çayxanada nıştəmone, Hilal bəmı votşe ki, bəs az çı İroni işpilyonim” odəm pidəşe yo cındo bıbu, bıvoto “dıvyəvuji dessə tı 7 peşt, peş tınən 7 peşt cəhənnəmi otəşədə bısuto”, ijənən ıştəni oqətedəm. Davardom bə mətləb, ay fılonkəs, hiç 14 sori (qəp 2006-nə soriku şedə) “stajinə” işpilyonən “şahidon” toniku bətı bəvote ki, az işpilyonim? Zə, dəmərəs, ıştən axmaxiş, jıqo zınedəş məhol həmmə axmaxe? Ne, tı axmax niş, tı lap çı tolışi dışmeniş, tı ın qəpi ğəsto votedəş, ğəsto votedəş ki, maştə bə Əli Nasiri, paşo bə Ataxani dimən mande bıznoş. Odəm çənnə naxələf bəbe ki, məhkəmədə bəvote ki, “Hilali işpilyonəti əv subut kardedə ki, əv har vırədə tolışi təbliğ kardedə”, hərom bıbu bətı ə tolışə şıt ki, tı dyə, hərom bıbu bətı çə tolışə merdi nun ki, tı çəy peşto oməş, hərom bıbu bətı ə tolışə nom ki, tı ə nomi dənoy bə sələfu. Əncəx bəştə dılvandiyən bıdə: ıştı nom, de syo hərfonən bıbu, şe bə tarix! Tarixədə çənnə səhl sumbat, kəçəl həmzə bə yod dəşu, tolışonən tıni çı yodo benibəkan, İnşallah! Iştı nomi hejo bəqəten, jıqo bəqəten ki, tı cəhənnəmi syo bınədəən bıbuş, BƏLARZEŞ!

 

Rışvə məstənən, bəqəten….

Ə ruji televindemonədə çı hukməti odəmon sıxan kardedəbin, zə, odəmədə həyoən çokə çiye, bihəyo-bihəyo votedən ki, “əmə de rışvəxoron mubarizə bardedəmon”. Əqəm şımə rışvə səydənişonsə ənnə villon, ənnə bılındə kəon, ənnə boğon çıkono, de kon puli səne? Ənnə bo du vote pemujyən ki, ıştənən bəştə votə du bovə kardedən, kam mandəbe mıniyən çı royku bekən, piyəme bə rışvəxoron si coni dımjon bıdəm, ijənən ıştənım oqətme. Boçi dımjonım nıdoy? Bəvotem, bəvindeşon ki, rost kardəme dımjonım doəm ni….

….Məvotbən kon həkim kikusə 30 mənotış rışvə səşe, kon di bələdiyyə sədr kikusə 400-500 rışvə səşe, bəs de milyonon doə rışvon? Bəs de milyoni rışvə səkəson, yəne şıməni kenə bəqəten? Hiç vaxt əqətnin, çumçiko şımə sə pul rışvə ni, hiç bəşmə nomiyən “rışvəxor” vote bəbe? Şık bə Xıdo, bəki dyə kardedəş ya çəvon nom, ya familya de İmomon nomi eynin. Əli, Həsən, Hüseynən rışvə bəste? Əstənni, ğəssəm bıbu bə Ğıroni ki, əstənni. Isət zınəne az boçi dımjonım nıdome? Bə əzizə nomi soybiyən dımjon doy bəbe? Əbıni, Vallahi-Billahi əbıni….

….Hejo bə fikim, bəs çəvon sə milyonon, rışvə nin, bəs çiçin? Isət merd pidəme ki, bəçımı ın parsi cəvob bıdə, məvotən ha “rışvəye”, votme xo, dyə mubarakə nomi nəvə odəmon rışvəxor be nibəznen! Ha, mətləbiku dyəro şem, bolion, qədə rışvə məstənən, bəqəten. Ayb ni, bo 30 mənotiro bışuş 3-4 sor bənə elmani sələfu kənoədə bıhıtoş? Səyədə yolə rışvə bıstənən ki, çə rışvə kutədə yolə odəmon bındınon, tolışon votəynə: Hali sobnədə nıştə odəmi həşiku tarsış əbıni!

 

Liki Canqəmyon….

Liki qıləy ğədimə di hestışe: Canqəmyon! Bı diədə çəmə milləti ğıyətmandə zoə Popok çand kərə ərəbonış bovnyəşe, Xıdo bəne, sıxanım bımədə ni, Canqəmyonədə qıləy tıbə heste: VI əsriku mandə Cabiri tıbə. Isət boy Liki dəmərəsə “səbıznon” ın tıbə toniku “sələfu anbo” dute piyəşone, xəyli koən kardəşonbe, şık bə Xıdo, çəmə ğıyətmandə cıvonon bı ko ıştə etirozi nuşo doy zınəşone, qəzeton, interneti feysbuki səhfon bı koədə bəçəmə cıvonon dastəkən bin, aləm qını bə yəndı, Liki “bəq” rərə votşe ki, çı icra hakimiyyəti çı koku xəbəş ni. Isət az bıvotom ki, çoknə bedə, Liki hala dionədə i kəs boştəro ıştə soyku bə kəno qıləy zərulə dutyədə şımə xəbə bedə, Liki quşi bınədə ənnə zori tımbətraxiku şımə xəbə bə ni? Bıvotom bəbem çı Liki bəqi dışmen. Boçi ıştə nomi yava bıkəm ki? Liki bəqi, əçəy muavinon bəmı “yolə hurmətşon” heste, hətto çımı həxədə “dosye” qırdə kay həxədə bə Liki “sərişpilyoni” sərəncomşonən doəşone. Kom bımədə ni, Xıdo bəvon ovand bıdə, lozim bıbu azən bəvon “ipucu” doy bənem: çı Odəm peyğəmbəriku dessə ımrujnə ruji Tolışi məholədə çənnə xətoə koon bən, həmmə az kardəme. Koom bəvədəye ki, Liki bəq ijənən çı hənəkiku sof beşe, xok eqınyi bə Canqəmyoni di bələdiyyə səpe, ısət bəpe ə kəxəliz cəvob bıdə ki, boçi sələfuə anbo çı tıbə toniku dute piyəşone. De bəboli botı bələdiyyə sədr, ısət çiç bəkaş? Bəvoteş ki, Liki bəq ıştən bəmı jıqo aspardəşbe? Ne, jəqo vote ciqə əqətniş, yəğın ıştınən koncosə syo koon bən ki, çəvon bə myon beşeku tarsedəş. Har çoknə bıbu, Liki bəq çı sələfuku rəxəy, tırkon votəy: Həmişə təmizlikdə, bəy!

 

Ustodi təvəlludə ruj.

Maya manqi 10-də çəmə yolə USTOD, alim, çı “Tolışi Sədo” qəzeti sərredaktor, çandə soron bo Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi yolyəti kardə Nəvuzəli Məmmədovi 71 sin təmom be. Iştə mənoyinə umri bəştə xəlği əta kardə ın yolə odəm, çəmə USTOD 2009-nə soriku çı tolışi ŞƏHİDƏ alime! Tolışi jıqo şəhidon veyin, əncəx ıştə umri bəştə milləti əta kardə dıkəs şəhidə alimiş bə: Zulfiqar Əhmədzadə iyən Nəvuzəli Məmmədov! Nəvuzəli Məmmədov 6 sore dyəmə ni (zəruri ğeyd: USTOD 2007-nə sorədə de saxta ittihomon bə zindon dənoə bə, bəy 10 sor ko doəşone, 2009-dəən zindonədə ŞƏHİD bə), 6 sore əmə yətimimon, duze, USTODİ qətyədə bo tolışi bəji-bəji dəkandero kəşə planon sə nıqətşone, iqlə Nəvuzəlibe, ısət sa kəs Nəvuzəli məydonədəy. USTOD, rohət bıhıtən, şımə şə ro çı həxi robe, bə qornə çə ro vəşə ço hiçki okışte əzıni. USTOD, tolışə millət hiç vaxti ıştə ŞƏHİD bə ALİMİ çı yodo benibəka, Xıdo şımə vırə VƏYŞT bənıvışte, İnşallah!

 

Qəzeti yubiley!?

Çəmə qəzeti 50-minə numrəye şımə dastədə. Məvotbən id bə idi oməy. Həm Nəvuzə ide, həm çı Hilal məllimi pə, çəmə milləti siprişə merd Əlif məllimi 80 sin təmom bedə, həmən çı qəzeti 50-minə numrə yubileye. Qəzeti de kon zulmon vadoydəmon, iqlə Xıdo şoyde, rosti bıvotom ki, mənəvi dastəkmon veye, odəme votedə: şımə bo milləti yolə ko kardedəşon, qəzeti tikəyən reçin bıkən, tikəyən yol bıkən, əncəx ə odəmon ğərəyz qəpi hiç koməkəti kay zınedənin, təlyə dılvandi doydən, bımıyən “şık bə Xıdo” votedəmon. Əncəx kali koon hestin ki, əvoni nyo kay əbıni, əvoni nyo bıkam, maştə bəmı bəvoten ki, boçi vaxtədə nıvote. İ sore de Sverdlovski tolışə diaspora əloğə oqətedəm, i sore bəvon bə lovəm ki, hiççi nıbu manqədə 5-6 xonəxo odəmə 15-20 mənot bə qəzeti koməkəti bıkənən. Oxyədə qıləy cəvobım səy ki, çımı zikbəmulə çımı səyku beşe. Məvotbən Sverdlovskədə tolış ni! Ne, ımi az votedənim, ımi çı Sverdlovski diaspora yol votedə. Isət az mandəm qıləy parsi vədə ociz: Əqəm vəy tolış nıbusə, diasporada bə odəmon kon milləti numayindonin? Qavar əvon jıqo zınedən ki, əmə yo ənnə canqi de “maçə” bə sə vardedəmon? Bolion, bəştə tolış vote hostone, əncəx tolış be ve çətine, çoknə ki, Sverdlovski diasporədə xəyli tolış qırdə bən, əncəx çəvon dılədə tolış bəkəs ni. Vote bəneşon ki, hiç kəsi bə qəzeti ğarzış ni, az rozi, bəvədə boçi çəməku “hərəkət” bə çaşin? Boçi çəmə koədə mənəvi dastək doyro tolış bedən, əncəx ko bə qədə maddiati rəsyədə tolışətiku beşedən? Isət bıvotom ki, maştə bo Röyaro disk vadoydəm, bo sponsori nəvedəm, çəvon qəvi ov eşure-eşure bəndınen bə nubə ki, “az sponsorəti kardedəm, co kəs lozim ni”. Mılxəs, çəmə milləti ko mandə bə Xıdo, Xıdoyən hıtə milləti hiç vaxt nibəpyeşe. Əmənən ki, lap hanvə tolışimon….

50-minə numrə mubarək, “Tolışon Sədo”

“Tolışon Sədo” N:-50 17 mart 2013

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma